Αποτελέσματα του διεθνούς Ερωτηματολογίου

News

Αποτελέσματα του διεθνούς Ερωτηματολογίου


Ως κομμάτι του Σχεδίου της Εσωτερικής Αξιολόγησης και Ποιότητας, η κοινοπραξία του START IN διεξήγε μια ανοιχτή έρευνα με σκοπό να καταγράψει τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων από το σχέδιο. Στόχος της έρευνας, ήταν να συλλέξει τις γνώμες των ατόμων που απάντησαν στις ερωτήσεις, ως μια σημαντική συνεισφορά στην ποιότητα και τη συνάφεια των στόχων του προγράμματος. Η έρευνα βασίστηκε σε έξι αξιολογικά κριτήρια-κλειδιά: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, αντίκτυπος, βιωσιμότητα και προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό μου. Σαν αποτέλεσμα, η προσέγγιση του START-IN αξιολογήθηκε θετικά, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη των ικανοτήτων “επιχειρηματικότητας“ και της “προσωπικής και κοινωνικής μάθησης”, όπως έχουν οριστεί από την Ε.Ε. Οι προσδοκίες για όλα τα πνευματικά προϊόντα είναι υψηλές σε σχέση με την δυνατότητα εφαρμογής και την καινοτομία τους.

Αναδείχτηκε η σημασία της εφαρμογής όλων στην πράξη και της σύνδεσης του εκπαιδευτικού τομέα με τον επιχειρηματικό. Η μελλοντική χρήση των αποτελεσμάτων του START IN, ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες όπου οι εκπαίδευση στο επιχειρείν δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία που θα συμβάλει στην προαγωγή της συμπεριληπτικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον εκπαιδευτικό τομέα.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν από την έρευνα, θα συνεισφέρουν βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του START-IN.

ktomasik