Partnerstwo

Partnerstwo

PROVINCIAL EDUCATION DIRECTORATE OF MANISA

PROVINCIAL EDUCATION DIRECTORATE OF MANISA to przedstawicielstwo władz lokalnych działające w obszarze oświaty w mieście Manisa w zachodniej Turcji. Pod naszym nadzorem jest 17 okręgowych jednostek oświaty, w sumie 954 szkół, 18 publicznych ośrodków kształcenia osób dorosłych oraz 52 instytucji kształcenia zawodowego i technicznego, które bezpośrednio podlegają pod nas. Cele operacyjne Provincial Education Directorate of Manisa są tożsame z podstawowymi zasadami i obejmują planowanie oraz tworzenie programów, a także wykonywanie, monitorowanie i kontrolowanie usług edukacyjnych oraz szkoleniowych nauczycieli i uczniów w placówkach oświatowych, na wszystkich poziomach, podlegających pod nadzór Provincial Education Directorate of Manisa. Instytucja ta zajmuje się pracami i procedurami, które zapewniają sprawne zarządzanie, organizowanie, planowanie, kontrolowanie, rozwój, finansowanie i działanie instytucji oraz organizacji edukacyjnych w podległym obszarze.

Kontakt:
Nişancıpaşa Mahallesi
Atatürk Bulvarı No 36/A
Şehzadeler/MANİSA
Turcja
E-mail: agre45@meb.gov.tr
Strona: manisa.meb.gov.tr
Facebook: facebook.com/Manisameb
Twitter: twitter.com/il_mem_45


Institute for the Promotion of Development and Training (INFODEF)

INFODEF, to prywatne i niezależne Centrum Badań, Rozwoju i Innowacji, którego misją jest przygotowanie i realizacja projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez edukację, kulturę i innowacje.
INFODEF projektuje i rozwija innowacyjne narzędzia, metodologie, produkty i usługi, które odpowiadają na bieżące wyzwania społeczne i gospodarcze oraz umożliwiają przewidywanie i stymulowanie zmian potrzebnych do osiągnięcia przyszłych celów i zadań w społeczeństwie. INFODEF wspiera modernizację systemów edukacyjnych oraz innowacyjność pedagogiczną publicznych i prywatnych instytucji edukacyjnych na poziomach krajowym i europejskim. INFODEF posiada duże doświadczenie w: opracowywaniu innowacyjnych metod i narzędzi nauczania oraz uczenia się, pracach w zakresie definiowania programów szkoleniowych i rezultatów uczenia się (opartych na EQF i ECVET), projektowaniu nowych narzędzi do identyfikacji, oceny i walidacji kompetencji (podstawowych, kluczowych, przekrojowych i zawodowych); rozwijaniu innowacyjnych narzędzi opartych na ICT, opracowaniu metodologii wspierających programy i praktyki WBL (work-based-learning) oraz nowych instrumentach służących rozpoznaniu i walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego, innowacyjnych metodach nauczania, kształceniu w zakresie przedsiębiorczości, kształceniu specjalistycznym, oraz ewaluacji i kontroli jakości w programów edukacyjnych. INFODEF jest ekspertem w opracowywaniu metodologii i narzędzi wspierających udział grup nieuprzywilejowanych w procesie uczenia się przez całe życie.
INFODEF współtworzył lub koordynował 16 innowacyjnych projektów z dziedziny kształcenia i szkolenia, finansowane z programów Komisji Europejskiej pn. Uczenie się przez całe życie i programów Erasmus +.

Kontakt:
Instituto para el fomento del desarrollo y la formacion S.L
Plaza la Rinconada 3, 5º B
47001 Valladolid
Hiszpania
E-mail: projects@infodef.es
Strona: infodef.es
Facebook: facebook.com/infodef.es
LinkedIn: linkedin.com/company/infodef-instituto-para-el-fomento-del-desarrollo-y-la-formación


JAMK University of Applied Sciences (JAMK)

JAMK University of Applied Sciences (JAMK) jest multidyscyplinarną instytucją szkolnictwa wyższego z doświadczeniem w 8 różnych dziedzinach nauki, z około 8000 studentami i 600 pracownikami i obrotami w wysokości 54,3 milionów euro rocznie (2016). JAMK oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, otwarte ścieżki kształcenia, kształcenie ustawiczne, dostosowane kursy szkoleniowe i usługi eksperckie w zakresie potrzeb w życiu zawodowym. Ponadto, JAMK prowadzi działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, zmierzającą do powstania innowacyjnych rozwiązań i produktów, które mogą przynieść bezpośrednie korzyści w życiu zawodowym.

JAMK Teacher Education College (TEC) to krajowe centrum pedagogiki, które od 1962 r. zapewnia podstawową, dalszą i ustawiczną edukację nauczycielom w placówkach kształcenia zawodowego i wyższego. JAMK TEC specjalizuje się w kształceniu nauczycieli i trenerów metodą wielopostaciowej i elastycznej edukacji, np. kształcenie oparte na kompetencjach, uczenie się w miejscu pracy i ciągłe promowanie współpracy sektorów edukacji i biznesu/życia zawodowego.

JAMK TEC promuje i prowadzi badania ukierunkowane na poprawę edukacji zawodowej. Działania badawczo-rozwojowe koncentrują się na antycypacji zapotrzebowania na zmiany w zakresie wdrażania kształcenia zawodowego i wyższego, a w konsekwencji na wyzwaniach w obrębie posiadanych przez nauczycieli umiejętności i poziomu edukacji. Wymagania te wynikają ze świata pracy oraz rozwoju globalnego i regionalnego. JAMK TEC bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych, które wiążą się z opracowaniem zaleceń/założeń dotyczących rozwoju edukacji.

Kontakt:
JAMK University of Applied Sciences
Teacher Education Collage
Jyväskylä, Finlandia
Osoba kontaktowa:
Starszy wykładowca Piia Kolho
E-mail: piia.kolho@jamk.fi
Telefon: +358 40 8099617
Strona: jamk.fi/aokk
Facebook: facebook.com/opettajakorkeakoulu
Twitter: twitter.com/JAMK_AOKK
Instagram: instagram.com/opekorkea
LinkedIn: linkedin.com/school/jamk-university-of-applied-sciences


DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION OF CHANIA CRETE GREECE (DSEC)

DSEC jest publiczną instytucją edukacyjną zlokalizowaną w Chanii, na Krecie, w Grecji. DSEC odpowiada za administrację i nadzór wszystkich szkół średnich w okręgu administracyjnym Chania – zarówno tych publicznych, jak i prywatnych, w sumie 54 szkół średnich, mających 1185 nauczycieli i 11132 uczniów. Liczba szkół jest następująca: 23 szkół ponadpodstawowych, 15 szkół średnich, 7 szkół zawodowych, 2 szkoły zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach, 4 szkoły wieczorowe dla osób dorosłych i pracującej młodzieży, a także ponadpodstawowa szkoła specjalna, szkoła muzyczna i szkoła wyznaniowa.

DSEC składa się z departamentów administracyjnych, edukacyjnych i technicznych odpowiedzialnych za następujące obszary: zapewnianie wsparcia administracyjnego (zatrudnianie nauczycieli, zapewnianie podręczników, itp.) swoim szkołom i monitorowanie stosowania się do krajowego programu nauczania oraz krajowych ram edukacyjnych; doradztwo i wspieranie nauczycieli wszystkich dyscyplin w sprawach pedagogicznych, naukowych i technicznych; zapewnienie doradztwa zawodowego i wsparcia; prowadzenia zajęć fakultatywnych i koordynowanie projektami szkolnymi, wspieranie szkół przy aplikowaniu i wdrażaniu projektów Erasmus + oraz przy współpracy e-twinningowej. DSEC również partneruje przy realizacji projektów Erasmus + ukierunkowanych na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie szkolnictwa, kształcenia zawodowego i edukacji osób dorosłych.

Kontakt:
Directorate of Secondary Education, Chania
Gerola 48 B, 71132, Chania, Greece
European Programmes Office
Email: europrogchan@sch.gr
Web: didechan.gr/
Facebook: facebook.com/dide.chanion


Cork Institute of Technology (CIT)

Instytut Technologii miasta Cork zlokalizowany jest w południowo zachodniej części Irlandii i składa się z dwóch katedr: Katedry Inżynierii i Nauk Ścisłych oraz Katedry Biznesu i Nauk Humanistycznych, i trzech kolegiów: CIT Crawford College of Art and Design, CIT Cork School of Music oraz National Maritime College of Ireland.

Hincks Centre for Entrepreneurship Excellence, to centrum mieszczące się w obrębie Katedry Biznesu, które powstało w 2013 r. w celu wspierania przedsiębiorczości we wszystkich jej formach. Centrum Hincks to pierwsze w Irlandii centrum ds. doskonalenia przedsiębiorczości. Współtworząc to centrum, CIT pogłębia swoje wieloletnie, silne zaangażowanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i krajowym. CIT zapewnia szkolenia i wsparcie dla wszystkich grup interesariuszy, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości.

Kontakt:
Dr. Helen McGuirk, Dyrektor Centrum Hinks Hincks Centre for Entrepreneurship Excellence,
Katedra Biznesu
Cork Institute of Technology
Cork, Irlandia
E-mail: helen.mcguirk@cit.ie
Telefon: 00353 214335427
Strona: cit.ie/hincks
Twitter: twitter.com/HincksCentre
LinkedIn: linkedin.com/school/cork-institute-of-technology

Dr. Breda Kenny, Dyrektor Departamentu Zarządzania i Przedsiębiorczości breda.kenny@cit.ie


Danmar Computers

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. W przeciągu 15 lat działalności, Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+. W wielu projektach, firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Kontakt:
Danmar Computers LLC
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
E-mail: danmar@danmar-computers.com.pl
Strona: danmar-computers.com.pl
Facebook: facebook.com/DanmarComputersEU
Twitter: twitter.com/DanmarComputers
LinkedIn: linkedin.com/company/danmar-computers


Coventry University

Uniwersytet w Coventry to patrzący w przyszłość, nowoczesny uniwersytet z dumną tradycją, jako dostawcy wysokiej jakości usług edukacyjnych i badań stosowanych.

Nasi studenci korzystają z najnowocześniejszego sprzętu i zaplecza na wszystkich kierunkach kształcenia, w tym w laboratoriach, studiach artystycznych i centrach informatycznych. Zostaliśmy wybrani, jako organizatorzy trzech krajowych ośrodków doskonalenia w nauczaniu i uczeniu się, dzięki czemu zainwestowaliśmy znaczne sumy w nasz rozwój w dziedzinach zdrowia, projektowania i matematyki.

Nasz kampus, zlokalizowany w centrum miasta, nieustannie się rozwija i ewoluuje, i mamy plany na dalsze inwestycje w ciągu najbliższych kilku lat. Jesteśmy rozpoznawali w Coventry, co przyczynia się do tworzenia przyjaznej i dynamicznej atmosfery w naszym mieście, a także umożliwia nam udane partnerstwa biznesowe.

Jako ambitny i innowacyjny uniwersytet, nasze badania mają namacalny wpływ na nasz sposób życia. Uniwersytet w Coventry znany jest z prowadzenia badań, które mają znaczenie w skali globalnych zmian.

Nasze ośrodki badawcze działają w obrębie pięciu kluczowych zagadnień:

  • Inteligentne produkty i procesy
  • Zdrowie i dobre samopoczucie
  • Kreatywne kultury
  • Zrównoważony
  • Bezpieczeństwo i ochrona

Kontakt:
Jacqueline Cawston
Cathryn Thompson-Goodwin
Michelle Taberner
Strona: coventry.ac.uk
Facebook: facebook.com/coventryuniversity
Twitter: twitter.com/@CovUni_CPC
LinkedIn: linkedin.com/school/coventry-university


Zabala Innovation Consulting

Naszym celem jest twoja innowacja.
Zabala Innovation Consulting zrzesza (200+) doświadczonych doradców rozmieszczonych po całym świecie w wielu biurach, wspierających klientów w uzyskaniu finansowania od instytucji działających na poziomach europejskim i międzynarodowym.

Nasza działalność ma swoje korzenie w roku 1986, kiedy to nasz założyciel i obecny właściciel zidentyfikował potrzebę pomocy firmom w Europie w planowaniu działań badawczo-rozwojowych w celu przyciągnięcia funduszy publicznych i inwestycji. Od tego czasu nasze zaangażowanie na rzecz naszych klientów i ich strategii innowacyjnych pozwoliło nam również się rozwijać, zarówno pod względem wielkości, jak i doświadczenia, i stać się integralną oraz niezawodną częścią ich działalności.

Jesteśmy dumni z naszych globalnych usług, które dostarczamy zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, którymi są zaufanie, szacunek, współpraca, innowacje, zaangażowanie, kompetencji zawodowe, niezależność i odpowiedzialność. Na tych wartościach polegamy od czasu pracy nad pierwszym europejskim programem, gdyż gwarantują dostarczenie profesjonalnych usług naszym klientom.

Naszym celem jest nie tylko pomoc przy dotacjach, ale także pomoc w przekształcaniu pomysłów organizacji w uporządkowane projekty badawczo-rozwojowe z jasnymi, zorientowanymi na rynek celami, zmierzającymi do osiągnięcia sukcesu. Innowacje wiążą się z ryzykiem, ale największym ryzykiem jest nie ryzykować. Ponieważ XXI wiek to stulecie współpracy, pozwól sobie pomóc w otrzymaniu wsparcia, którego potrzebują twoje projekty.

Zabala działa na rzecz innowacji, uczestnicząc i pracując nad badaniami wspieranymi przez Komisję Europejską. Nasze obszary specjalizacji obejmują inteligentne miasta (transport, środowisko, źródła i energię), technologie informacyjno-komunikacyjne (otwarte dane, bezpieczeństwo, mobilność i Internet), zdrowie (biotechnologię, chemię i sektor rolno-spożywczy), technologie mające na celu usprawnienie procesów produkcyjnych i produktów w różnych sektorach przemysłowych, a także innowacje społeczne.

Kontakt:
Zabala Innovation Consulting S.A.
Pamplona, Spain (siedziba)
Paseo Santxiki, 3 bis. E-31192 Mutilva (Navarra)
T +34) 948 198 000
F (+34) 948 198 448
E-mail: info@zabala.es
Strona: zabala.eu
Twitter: twitter.com/Zabala_IC
LinkedIn: linkedin.com/company/zabala-innovation-consulting-s-a