Wyniki badania wśród interesariuszy

News

Wyniki badania wśród interesariuszy


W ramach wewnętrznego planu ewaluacji i jakości konsorcjum START IN przeprowadziło badanie w celu określenia oczekiwań interesariuszy projektu, którego celem było poznanie opinii ludzi nt. ich oczekiwań z projektu. Ankietowani, którzy odpowiedzieli na pytania, tym samym wnieśli wartościowy wkład w jakość i przejrzystość celów projektu. Ankieta została przeprowadzona na podstawie sześciu kluczowych kryteriów oceny: trafności, skuteczności, efektywności, wpływu, trwałości i wartości dodanej dla mojej organizacji.

W rezultacie, poznaliśmy opinie, w tym, że podejście START IN zostało bardzo dobrze przemyślane i projekt adresuje kluczowe kompetencje UE – w zakresie przedsiębiorczości oraz rozwoju osobistego, społecznego i naukowego. Oczekiwania wobec każdego rezultatu pracy intelektualnej są wysokie, głównie pod względem użyteczności i innowacyjności. Kluczowe okazują się być wyzwania polegające na praktykowaniu i podkreślania powiązania sektora edukacyjnego (edukatorów i uczniów) z sektorem przedsiębiorczości. Również możliwość wykorzystania wyników START IN po okresie trwania projektu przez edukatorów, tym bardziej w krajach, w których kształcenie w zakresie przedsiębiorczości nie jest jeszcze bardzo rozwinięte, oznacza, że projekt START IN jest bardzo dobrym instrumentem do promowania przedsiębiorczości integracyjnej i społecznej wśród sektora edukacji.

Wszystkie informacje zebrane podczas tego badania przyczynią się do opracowania jak najlepszej jakości rezultatów projektu START IN.

ktomasik