Ortaklık

Ortaklık

PROVINCIAL EDUCATION DIRECTORATE OF MANISA,TR (MANİSA İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)

MANİSA İLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Manisa / Türkiye’de eğitim alanında yerel bir otoritedir. Müdürlüğümüz bünyesinde 17 il müdürlüğü ve toplam 954 okul, 18 yetişkin ve halk eğitim merkezi ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne doğrudan bağlı 52 mesleki ve teknik eğitim kurumu bulunmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hedefleri doğrultusunda temel ilkeler doğrultusunda, müdürlük bünyesinde çalışan tüm düzeylerde, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, denetlemek ve kontrol etmektir. eğitim organizasyonu, eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının yönetimini, organizasyonunu, planlamasını, denetimini, geliştirilmesini, finanse edilmesini ve işletilmesini sağlayan kamu çalışmalarını ve prosedürlerini içerir.

Iletişim:
Nişancıpaşa Mahallesi
Atatürk Bulvarı No 36/A
Şehzadeler/MANİSA
Turkey
E-mail: agre45@meb.gov.tr
Web: manisa.meb.gov.tr
Facebook: facebook.com/Manisameb
Twitter: twitter.com/il_mem_45


Instituto para el fomento del desarrollo y la formacion S.L

INFODEF Gelişim ve Eğitimin Desteklenmesi Enstitüsü, görevi eğitim, kültür ve yenilikçilik yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınmaya katkıda bulunacak projelerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi olan Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon için özel ve bağımsız bir merkezdir.
Bu merkez, mevcut sosyal ve ekonomik zorluklara cevap veren yenilikçi araçları, metodolojileri, ürünleri ve hizmetleri tasarlar ve geliştirir ve toplumda gelecekteki amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli değişiklikleri öngörmeyi ve yönlendirmeyi sağlar. INFODEF, ulusal ve Avrupa düzeyinde eğitim sistemlerinin modernleştirilmesini ve kamu ve özel eğitim kurumlarının pedagojik yenilikçiliğini desteklemektedir. Yenilikçi öğretim ve öğrenme metodolojilerini, araçlarını ve kaynaklarını geliştiren büyük uzmanlığa sahiptir.ve (EQF ve ECVET tabanlı) Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenme Çıktılarının tanımlanması, (temel, anahtarın belirlenmesi, değerlendirilmesi ve doğrulanması için yeni araçların tasarımı) , enine ve profesyonel) yetkinlikler, yenilikçi BİT tabanlı araçların geliştirilmesi, İş-Tabanlı-Öğrenme programlarını ve uygulamalarını destekleyen metodolojilerin tasarımı, yaygın ve gayri resmi öğrenmenin tanınması ve doğrulanması için yeni araçlar, yenilikçi öğretim yöntemleri, Girişimcilik eğitimi, özel eğitim ve eğitim programlarının değerlendirilmesi ve kalite değerlendirmesi gibi geniş çalışmaları vardır, INFODEF’in ana uzmanlık alanlarından biri, yaşamboyu öğrenimde ayrıcalıklı grupların katılımını desteklemek için metodolojilerin ve araçların tasarlanmasıdır.
INFODEF, Hayatboyu Öğrenme ve Avrupa Komisyonu Erasmus + programları tarafından finanse edilen, eğitim ve öğretime uygulanan inovasyon alanında 16 projeye katıldı veya koordine etti.

Iletişim:
Instituto para el fomento del desarrollo y la formacion S.L
Plaza la Rinconada 3, 5º B
47001 Valladolid
Spain
E-mail: projects@infodef.es
Web: infodef.es
Facebook: facebook.com/infodef.es
LinkedIn: linkedin.com/company/infodef-instituto-para-el-fomento-del-desarrollo-y-la-formación


JAMK University of Applied Sciences (JAMK)

JAMK Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (JAMK), 8 farklı alanda, yaklaşık 8.000 öğrenci ve 600 personel ve 54,3 milyon € (2016) cirosu ile uzmanlığa sahip çok disiplinli bir yüksek öğrenim kurumudur. JAMK, birinci ve ikinci sınıf lisans eğitimi, açık çalışmalar, sürekli eğitim, özel eğitim kursları ve çalışma hayatının ihtiyaçlarına dayalı uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, çalışma hayatına doğrudan fayda sağlayabilecek çözümler, ürünler ve yenilikler yaratmak için araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini yürütmektedir.

JAMK’ın Öğretmen Eğitim Koleji (TEC), 1962’den beri mesleki ve yüksek öğrenim öğretmenleri için temel, ileri ve sürekli eğitim sağlayan ulusal bir pedagoji merkezidir. JAMK TEC, ör. yeterlilik temelli öğrenme, iş başında öğrenme ve eğitim-iş / çalışma hayatı işbirliğinin sürekli tanıtımı.

JAMK TEC, mesleki eğitim geliştirme odaklı araştırmayı teşvik eder ve yürütür. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, mesleki ve yükseköğretimin uygulanmasında değişiklik taleplerinin ve sonuç olarak öğretmenlerin becerileri ve öğretmen eğitimi için ortaya konan zorlukların öngörülmesine odaklanmaktadır. Bu talepler iş dünyasından ve küresel ve bölgesel gelişmeden kaynaklanmaktadır. JAMK TEC, eğitim gelişimine yönelik politika önerilerinin yapılmasını içeren çok çeşitli uluslararası ve ulusal araştırma ve geliştirme projelerinde yer almaktadır.

Iletişim:
JJAMK University of Applied Sciences
Teacher Education College
Jyväskylä, Finland
İrtibat kişi:
Kıdemli öğretim görevlisi Piia Kolho
E-mail: piia.kolho@jamk.fi
Phone: +358 40 8099617
Web: jamk.fi/aokk
Facebook: facebook.com/opettajakorkeakoulu
Twitter: twitter.com/JAMK_AOKK
Instagram: instagram.com/opekorkea
LinkedIn: linkedin.com/school/jamk-university-of-applied-sciences


DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION OF CHANIA CRETE GREECE (DSEC)

Hanya Ortaöğretim Müdürlüğü, Yunanistan’ın Girit kentinde bulunan bir kamu kurumları eğitim kuruluşudur. Hanya Eyaleti’nin tüm ortaokulları ile kamu ve özel sektörün yönetim ve denetiminden sorumludur. Bu 1185 öğretmen ve 11132 öğrenciye sahip, toplam 54 ortaokul sayısıdır. Bu okulların sayıları şunlardır: 23 Ortaokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 7 Meslek Yüksekokulu, 2 Meslek Özel İhtiyaç Okulu, yetişkinler ve çalışan gençler için 4 Akşam Okulları ve ayrıca Özel İhtiyaçlar, Ortaokul, Müzik Okulu ve bir Kilise Okulu

DSEC aşağıdaki alanlardan sorumlu idari, eğitim ve teknik bölümlerden oluşmaktadır:
Okullara idari destek sağlama (öğretmenleri işe alma ve yerleştirme, ders kitapları sağlama vb.) ve ulusal müfredatın ve ulusal eğitim politikalarının uygulanmasını izleme,Tüm disiplinlerin öğretmenlerini pedagojik, bilimsel ve teknik konularda bilgilendirme ve destekleme.
Kariyer danışmanlığı ve rehberlik sağlanması.
Okul projeleri ve ekstra müfredat etkinliklerinin desteklenmesi ve koordine edilmesi.

Erasmus + projeleri ve e-twinning işbirliklerini uygulama ve uygulamak için okulları destekleme. DSEC, aynı zamanda, Okul,Mesleki ve Yetişkin Eğitimi alanlarında, Erasmus + Yenilikçilik ve İyi Uygulama Değişimi için ortaklıklara katılıyor.

Iletişim:
Directorate of Secondary Education, Chania
Gerola 48 B, 71132, Chania, Greece
European Programmes Office
Email: europrogchan@sch.gr
Web: didechan.gr/
Facebook: facebook.com/dide.chanion


Cork Institute of Technology

Cork Teknoloji Enstitüsü,İrlanda’nın güney batısında Cork şehrinde yer almaktadır. Enstitü iki fakülte ve üç kolejden oluşmaktadır. Mühendislik ve Bilim Fakülteleri; ve İş ve Beşeri Bilimler. Kolejler CIT Crawford Sanat ve Tasarım Koleji, CIT Cork Müzik Okulu ve İrlanda Ulusal Denizcilik Koleji’dir.

Business School’un bir parçası olan Hincks Girişimcilik Mükemmelliği Merkezi, 2013 yılında Cork Teknoloji Enstitüsü tarafından girişimciliği tüm biçimlerinde desteklemek amacıyla kurulmuştur.Hincks Merkezi, İrlanda’nın ilk Girişimcilik Mükemmelliği Merkezi’dir.Bu merkezin kurulmasında, CIT uzun süredir devam ediyor.
Girişimciliğin bölgesel ve ulusal düzeyde desteklenmesine güçlü bir bağlılık.
CIT, İrlanda’nın girişimciliği destekleyen ve besleyen tüm paydaş gruplarına eğitim verme ve destek verme konusundaki mevcut yeteneğini açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor.

İletişim:
Dr. Helen McGuirk, Head, Hincks Centre for Entrepreneurship Excellence
Hincks Centre, School of Business
Cork Institute of Technology
Cork, IRELAND
E-mail: helen.mcguirk@cit.ie
Phone: 00353 214335427
Web: cit.ie/hincks
Twitter: twitter.com/HincksCentre
LinkedIn: linkedin.com/school/cork-institute-of-technology

Dr. Breda Kenny, Head, Department of Management and Enterprise breda.kenny@cit.ie


Danmar Computers

Danmar Bilgisayarları LLC, Bilgi Teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve bu alanda mesleki eğitim sağlayan özel bir şirkettir. Danmar, eğitim amaçlı kullanılan modern Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesinde geniş bir deneyime sahiptir. Danmar ayrıca, şirketin Ar-Ge personelinin araştırma yaptığı ve çeşitli öğrenicilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış eğitimleri hazırladığı Avrupa projelerini yürütme konusunda uzun süreli deneyime sahiptir. Danmar, 15 yıl boyunca Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress ve yakın zamanda Erasmus + ‘da 50’den fazla projeyi başarıyla hayata geçirdi. Bu projelerin çoğunda Danmar, dağıtım stratejilerinin tasarlanmasından ve koordinasyonundan sorumluydu. Danmar Bilgisayarları, Avrupa projelerinin yönetimi için on-line sistem olan AdminProject (adminproject.eu) ‘nun geliştiricisi ve sağlayıcısıdır. Şirketin tüm faaliyetleri, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş ve köklü bir işbirliği ağına dayanmaktadır. Ulusal ağlar, eğitim ve danışmanlık kurumları, üniversiteler, okullar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör şirketlerini içermektedir. Uluslararası ağ, her Avrupa Birliği ülkesinden gelen çeşitli profillerin ortaklarını içerir. Danmar Bilgisayarları’nın misyonu yaşam boyu eğitimin teşvik edilmesi ve modern teknolojinin kullanımıyla herkes için eğitime eşit erişim güvencesidir.

İletişim:
Danmar Computers LLC
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Poland
E-mail: danmar@danmar-computers.com.pl
Web: danmar-computers.com.pl
Facebook: facebook.com/DanmarComputersEU
Twitter: twitter.com/DanmarComputers
LinkedIn: linkedin.com/company/danmar-computers


Coventry University

Coventry Üniversitesi, yüksek kaliteli eğitim sağlayıcısı ve uygulamalı araştırmalara odaklanmış onurlu bir geleneğe sahip ileriye dönük, modern bir üniversitedir.

Öğrencilerimiz, sağlık, tasarım ve mühendislik laboratuarları, sahne sanatları stüdyoları ve bilgi işlem merkezleri dahil olmak üzere tüm akademik disiplinlerdeki en son teknoloji ekipman ve tesislerden yararlanırlar. Sağlık, tasarım ve matematiğe önemli miktarda para yatırmamızı sağlayan üç Ulusal Eğitim ve Öğretim Merkezine ev sahipliği yapmak üzere seçildik.

Şehir merkezindeki kampüsümüz sürekli olarak gelişmekte ve gelişmektedir ve önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla yatırım yapmak için planlarımız bulunmaktadır.Şehrin dost canlısı ve canlı atmosferine katkıda bulunan ve aynı zamanda başarılı iş ortaklıkları oluşturduğumuz için Coventry’de önemli bir ayrıntıyız.

İddialı ve yenilikçi bir üniversite olarak, araştırmamız yaşadığımız şekilde somut bir fark yaratıyor. Coventry Üniversitesi, bir dizi küresel zorluğa önemli katkı sağlayan araştırmalarından dolayı zaten biliniyor.

Araştırma Merkezlerimiz, beş ana tema altında bir dizi gerçek dünyaya odaklanmaktadır:

  • Akıllı Ürünler ve Süreçler
  • Sağlık ve Refah
  • Yaratıcı Kültürler
  • Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık
  • Emniyet ve güvenlik

İletişim:
Jacqueline Cawston
Cathryn Thompson-Goodwin
Michelle Taberner
Web: coventry.ac.uk
Facebook: facebook.com/coventryuniversity
Twitter: twitter.com/@CovUni_CPC
LinkedIn: linkedin.com/school/coventry-university


Zabala Innovation Consulting

Amacımız yeniliklerinizdir.
Zabala Yenilik Danışmanlığı, uluslararası alanda birden fazla ofise (200+) sahip deneyimli danışmanları bir araya getirmekte ve müşterilere bir dizi Avrupa ve Uluslararası yetkililerden finansman desteği sağlamakta yardımcı olmaktadır.

Küresel erişimimizin kökleri 1986’ya kadar dayanıyor ,ki bu kurucumuz ve mevcut CEO’muz, Avrupa’daki firmalara, uygun kamu maliyesi ve yatırımlarını çekmek için Ar-Ge faaliyetlerini planlamaya ihtiyaç duyduğunu belirlediği tarihtir.O zamandan beri müşterilerimize olan bağlılığımız
ve onların yenilik stratejileri bizi hem boyut hem de uzmanlıkla birlikte, operasyonlarının ayrılmaz ve güvenilir bir parçası haline gelmek için sürekli olarak birlikte görüyor.

Global hizmetlerimizi Güven, Saygı, İşbirliği, İnovasyon, Bağlılık, Mesleki Yeterlilik, Bağımsızlık ve Sorumluluktan oluşan temel değerlerimize uygun olarak sunmaktan gurur duyuyoruz.
İlk Avrupa Çerçeve Programındaki ilk çalışmamızdan bu yana güvendiğimiz ve hala profesyonel hizmetlerimizi müşterilerimize sunmak için güvendiğimiz temel değerler budur.

Amacımız organizasyonlara sadece hibe konusunda yardımcı olmak değil, aynı zamanda fikirlerini açık pazar odaklı kapsamları olan yapılandırılmış RD & I projelerine dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Böylece ilerlemelerin farkına varabilir ve ekonomik kazanımlar elde edebilirsiniz.

Zabala, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen çalışmalar üzerine çalışarak ve bunlara katılarak inovasyona kendini adamıştır. Uzmanlık alanlarımız arasında Akıllı Şehirler (ulaşım, çevre, malzeme ve enerji), BİT (açık veri, güvenlik, mobil ve IoT), Sağlık (biyoteknoloji, kimya ve tarımsal gıda) ve farklı üretim süreçlerini ve ürünleri iyileştirmeyi amaçlayan teknolojiler bulunmaktadır.

İrtibat :
Zabala Innovation Consulting S.A.
Pamplona, Spain (Headquarters)
Paseo Santxiki, 3 bis. E-31192 Mutilva (Navarra)
T +34) 948 198 000
F (+34) 948 198 448
E-mail: info@zabala.es
Web: zabala.eu
Twitter: twitter.com/Zabala_IC
LinkedIn: linkedin.com/company/zabala-innovation-consulting-s-a